ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೇನು?: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ

ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಗೋಥೆ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು, ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಆಧುನಿಕತೆಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅನುಭೋಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಗೊಥೆ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗ ಅರ್ಥಶೂನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ. ಗೊಥೆಯವರನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬರಹಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಗೊಥೆಯ ಪದಗುಚ್ಛವು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೇನು?, ಪಶ್ಚಿಮ ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ? , ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ?, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ? ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಪಕ್ಷೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋಥೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಲೋಚನೆಯು ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಟ್ಟಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅವರ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗೋಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕೃತಿ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದು ಓದುವುದು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅದರ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಮೀರಿದ ವಿಶಾಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ಮೂಲಕ.

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೃತಿ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊರಹೊಗಬಹುದು; ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೃತಿಯು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕೃತಿಯ ಆಂತರಿಕ ತರ್ಕದ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಗಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೇ ಕೃತಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಮೇರುಕೃತಿಗಳಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತವೆ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬರಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, “ಮೇರುಕೃತಿ” ವರ್ಗದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗು ಸಹ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಮಗೆ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಮೂಲತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕಿಂತ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯುಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗಾಧವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಓದುಗರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ ಮೂರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ: ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ಮೇರುಕೃತಿಗಳ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟಳೆ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕಿಟಕಿಗಳಾಗಿ. ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯವು ಬಹುಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ, ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ಮೇರುಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲಿನ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಿಂದ ನಂತರದ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹವರ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೊಥೆಯ ಪ್ರಾಕರ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳು:-

ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆನೆಂದರೆ, ಲಭ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು .ಓದುಗನ ದಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಜಾಗತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಓಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಟ್ಟಳೆ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಏಕಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಖರವಾದ ಅನುವಾದದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಗೋಥೆ ತನ್ನ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕೆಲವು ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ನಂಬಬಹುದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಕೊರತೆಯಿರಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳದರ್ಜೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಕೃತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತಹ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಬಯಸತಕ್ಕ ವಿದೇಶಿ ಮಾದರಿಗಳ ಅನುಕರಣೆಗಾಗಿ ಗೊಥೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೊಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಹಾಸಮಿತಿಯು ವಿದೇಶಿ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಗೋಥೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಬರಹಗಾರನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಬರಹಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಷಯ ವಸ್ತು , ತಂತ್ರಗಳು, ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವೇಶವು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮುಖತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಶಕ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಗೋಥೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಯೆಂದರೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳು ಕೇವಲ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಉದಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಗೋಥೆ ಯವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿದೇಶಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಗೋಥೆ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೀ ಲೇಖಕರು 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

-ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ


ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹರಡಿ
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x