“ಓ ಇವ್ಳೆ”: ಮಧುಕರ್ ಬಳ್ಕೂರ್

ಓ ಇವ್ಳೆ ,

ಬಟ್ಲ್ ಕಣ್ಣೊಳೆ,

ಕಣ್ಣಾಗ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಳ್ಯಾಗ್ ಈಜೂಕ್ ಕಲ್ಸ್ ದೊಳೆ, ಸಾಕ್ ಮಾಡ್ ಮಾರಾಯ್ತಿ… ನನ್ ರಟ್ಟಿ ಸೋಲ್ತಾ ಇತ್… ಇನ್ ನನ್ ಕೈಯಾಗ್ ಆತಿಲಾ ಕಾಣ್, ಇದೊಂದ್ ಸಾತಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗಿ ಹೊತೆ ಅತ್ಲಾಗೆ… ಹೆಂಗೂ ನೀನ್ ನನ್ ಬದ್ಸ್ಕಂತೆ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತಿತ್ ಹೆಣೆ.. ಎಷ್ಟಾರೂ ನೀನ್ನ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ನಾನ್ ಪಾಪದ್ ಗಂಡ್ ಅಲ್ದಾ….

ಓ ಹೆಣೆ,

ಇದೆ ಆಸಾಡಿ ಮಳೆ ಬಪ್ಪೊತಿಗ್ ಅಲ್ದಾ.. ಕುಂದ್ರಾಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಾಗ್ ನಿನ್ ಕಣ್ಣ್ ಲ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ ನಾನ್ ನೊಡದ್ದ್…. ಆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡದ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಪ್ ಗಂಡ್ ನಾನೆ ಇರ್ಕ್ ಅಲ್ದಾ….ಅಂತಾ ಜಮ್ ನೆರೆಲೂ, ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಚೆಂಡಿ ಗೊಬ್ರಾ ಆರೂ, ನೀ ನನ್ನೆ ಬಿಟ್ ಕಣ್ಣ್ಂಗ್ ನೋಡ್ತೆ ಇದ್ದೆಯಲೆ….ನಿಂಗ್ ನನ್ ಕಂಡ್ ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಆಯ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ನಂಗ್ ಆಗಳಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ … ಆರೂ ನೀನ್ ಏನೂ ಆಯಿಲಾ ಅಂಬಂಗ್ ಜಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆಯಲೆ..? ಆರೆ ಹೇಳ್ತಿ ಕೇಳ್, ಈ ಜಾಪ್ ಗಂಡಿಗ್ ನೀ ಮಾಡದ್ ಜಾಪೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ದ್ ಹೆಣೆ.. ನಾನ್ ಅಲ್ಲೆ ಕಳ್ದೊಯಿದೆ… ಆರೆ ನೀನ್ ಅಯ್ಯೊ ಪಾಪದ್ ಗಂಡೆ ಅಂತ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟೆಯಲೆ.. ಅಲ್ಲಿಗ್ ನಾನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಳ್ದ್ ಹೋದೆ …

ಯಬ್ಯಾ..ಆ ಮಳೆಗ್ ನಾನ್ ಆವತ್ ಹೆಂಗ್ ಮನಿಗ್ ಹೊಯಿ ಸೇರ್ಕಂಡೆ ಅಂದೆಳಿ ಬಬ್ಬೊರ್ಯ ದೇವರ್ ಆಣೆಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲಾ ಕಾಣ್…ಅಬ್ಬಿ ಮಾಡದ್ ಬಂಗ್ಡಿ ಮೀನಿನ್ ಪದಾರ್ಥ್ ದ್ ಘಾಟೂ ಮೂಗಿಗ್ ಬಡಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತಿಯನಾ….ಆ ನಮನಿ ಕೊಮಾಕ್ ಹೊಯ್ದೆ ನಾನ್.. ಆರೆ,
ಕೋಣೆಗ್ ಹೊಯಿ ಬಾಗ್ಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ ಮನಿಕ್ಕೊಂಡೊನಿಗೆ ನಿನ್ನ್ ಸೊಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಎದುರ್ ಬಂದದ್ದೆ ಕಾಣ್, ನಿನ್ನನ್ ಹರ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂಬಷ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆದ್ದ್.. ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತ್ಯಾದಿದ್ದಾಂಗ್ ಈ ಜಾಪ್ ಗಂಡಿನ್ ಜಾಪ್ ಬಿಡ್ಸಿದೆಲೆ ಹೆಣೆ… ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದಿ ಇಲ್ದೆ ಒದ್ದಾಡಿನಲೆ… ಮಾರನೆ ದಿವ್ಸ ನಿನ್ನ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಲ್ ನೋಡುವರೆಗೂ ನಂಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ಲಾ ಗೊತಿತಾ…

ಬಂದ್ನೆಲೆ ಬೆಳಾಗಾ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ… ಇಡೀ ಪ್ಯಾಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸರಿಯೇ.. ನಿನ್ನನ್ನ ನೊಡ್ದೆ ಮನಿಗ್ ಹೊತಿಲ್ಲಾ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದೇ ಹಠ ನಂದ್…. ನನ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್.. ಒಳ್ಳೇ ಮೈಲೆಜ್ ಕೊಡತ್.. ಆರೆ ನೀ ಅದೇ ಗಾಡಿಲ್ ನನ್ ಹಿಂದ್ ಕೂತ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಲೇಜೆ ಬೇರೆ ಅಂತ್ ನನ್ ಮನಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್… ಅಷ್ಟೆ… ಅಷ್ಟೆ ಕಾಣ್.. ಬಂದ್ಯೆಲೆ ಮರಾಯ್ತಿ ಅಷ್ಟೊತಿಗ್…!! ನಾನ್ ಮನಸಾಗ್ ಅಂದದ್ ಕೆಂತಾ ಎಂತಾ!! ಆಗ್ ನನ್ನನ್ ಕಂಡ್ ನೀನ್ನ್ ಮುಖದಲ್ ಬಂದ್ ಆ ನೆಗಿಗೆ ನಾನ್ ನೆಗದ್ ನೆಗದ್ ಕುಪ್ಪಳಸ್ದೆ ಇದ್ದದ್ದ್ ಈಗಳೂ ದೊಡ್ದ್ ವಿಚಿತ್ರವೆ…!! ನನ್ನಿ ಮರ್ಲ್ ಅವಸ್ಥೆ ಕಂಡ್ ನಮ್ ಬದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಪು ಹೆಣ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಎಂತಾ ಪಾಪ ಅನ್ಸತ್ತೆನೊ ‘ಎಂತಾ ಲವ್ವಾ..ಎಂತಾ ಅವಳಿಗ್ ಹೇಳ್ಕಾ…’ ಅಂದೇಳಿ ಕೆಂಡ್ವ್ ವಲೆ !! ನಂಗ್ ಒನ್ಸಾಲಿ ಎಂತಾ ಹೇಳುದ್ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ದಲ್ಲಾ !!! ನಮ್ ಕುಂದ್ರಾಪದ್ ಹೆಣ್ಗಳ್ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ದಾ, ಅದರಾಗೂ ಹಿಂಗ್ ಹುಂಡಿ ತಾಂಗ್ಸಿ ಹಾಕುದ್ರಾಗ್ ಅವರದ್ ಧಾರಾಳ್ದ್ ಮನಸ್…

ಓ ಹೆಣೆ,

ನೀ ಘಾಟಿ ಬದಿದ್ ಹೆಣ್ಣ್ ಅಂತ್ ಗೊತ್ತಾಯಿ, ಓದುಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಮಾವನ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದೇಳಿ ಕೆಂಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ನನ್ ಮನಸ್ ಚುರಕ್ ಅಂದದಲೆ. ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕ್ ಆಯಿತಲೆ. ನಾನ್ ನನ್ನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ ನಿನ್ ಕಾವುದೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕಂನೆಲೆ..‌.

ಓ ಮರ್ಲ್ ಹೆಣೆ,

ನೀನಾರೂ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾ ಹಚ್ಚಕ್ಕೊಂಡದ್ದ್..!! ಒಂದ್ ನಿಮ್ಸಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಲೆಲೆ, ಯಬ್ಯಾ ನೀನ್ ಯ್ಯಾಸುವೆ… ಆಸಾಡಿ ಕಳ್ದ್ ಶ್ರಾವಣ ಬಪ್ಪುರೊಳಗೆ ಕುಂದ್ರಾಪ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಯೆಲೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಂಗೊಸ್ಕರಾ ಅಲ್ದಾ…ಓ ಹೆಣೆ, ನಿನ್ ಬಾಯಾಗ್ ಆ ಕುಂದ್ರಾಪು ಭಾಷೆ ಕೆಂಬುಕ್ ನಾನ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ್ಮದ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿನೊ ಕಾಂತ್. ಹಟ್ಟಿಂಗಡಿ, ಆನೆಗುಡ್ಡಿ, ಗುಡ್ಡೆಟ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ನಿನ್ನನ್ ಕರಕಂಡ್ ಹೊಯ್ದೆ. ಎಂತಕ್ ಹೇಳ್…? ಆ ಪುಣ್ಯ ಕಳ್ದ್ ಹೊಯ್ದೆ ಇರಲಿ ಅಂದೇಳಿ.. ಆ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮಿಬ್ರನ್ ದೂರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೊ ಭರವಸಿ ಹೆಣೆ….

ಹೆಣಾ ನಿಂಗೊತ್ತಾ,

ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್, ವಾರಾಹಿ ಡ್ಯಾಮ್, ವಿನಾಯಕ ಟಾಕೀಸ್, ಪಾರಿಜಾತ ಹೊಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಲ್ ಕಣ್ಣ್ ಇಟ್ಟ್ ನೊಡುಕ್ ಆಯ್ದೆ ಸೊತಿದ್ದೆ.. ಆ ಯಾವ್ ಜಾಗಕ್ ಹೋರೂ ನಿನ್ ಪಿರುತಿಗ್ ನಾನ್ ಸೊತಿದ್ದ್ ಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕ್ ತ್… ಪ್ರತಿ ಸಲಿಯೂ ನೀನ್ ಕಣ್ ಅಲ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ ಸಾಯಿಬೇಕ್ ಅನ್ನೊ ಹುಚ್ಚ್ ನಂದ್..ಅಷ್ಟು ಸಲಿಯೂ ನನಗ್ ಈಜ್ ಹೊಡುವುದ್ ಕಲ್ಸಿ ನೀನ್ ಗೆಲ್ತೆ ಹೊದೆಯಲೆ ಹೆಣೆ..ಎಷ್ಟಾರೂ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಕಾಂಬು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡದ್ ಹೆಣ್ ಅಲ್ದಾ ನೀನ್.. ಈ ಗಂಡಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ವಿಸ್ವಾಸು, ಭರವಸಿ ಅಲ್ದಾ ನಿಂಗ್… ನನ್ ಜೊತೆ ಹಿಂಗ್ ಸೇರದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ದಾ.. ಕಂಬಳ, ಕೋಳಿಪಡಿ, ಗೆಂಡ, ಕ್ವಾಲಾ ಎಲ್ಲಾ ನಿಂಗ್ ಗೊತಾದ್ದ್…ಹಂಗೆನೆ ನಮ್ ಭಾಷಿ, ಆಚರಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಚೆಂದಾ ಇತ್ ಹೆಣೆ….

ಹೀಂಗ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗ್ ನೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಇದ್ದದ್ ಕಾಣ್… ಶ್ರಾವಣ ಕಳ್ದ್ ಚೌತಿ ಆಯಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗ್ದ್, ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತ್ ಆಯಿಲಾ ಕಾಣ್…ನಿಂಗೊಂದ್ ಗೊಮ್ಮತ್ ಗೊತ್ತಾ…’ಆವತ್ ನಾನ್ ಮಾಡದ್ ಬಂಗಡಿ ಮೀನಿನ್ ಪದಾರ್ಥ ನ್ ನಮ್ ಗಂಡ್ ಊಣ್ದೆ ಮನಿಕಂತಲೆ ಅಂದೇಳಿ ಈಗಲೂ ನನ್ ಅಬ್ಬಿ ಬಡಬಡಸ್ತಾ ಇದ್ದಳ್….’ ಪಾಪ ಅವಳಿಗ್ ಎಂತಾ ಗೊತಿತ್ ನನ್ ಅವಸ್ಥಿ… ನಿನ್ನನ್ ಒಂದ್ ಸಲಾ ಮನಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಯಿ ತೊರ್ಸಿ ವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿರೆ ಅದೆ ಖುಷಿಯ್ಯಾಗ್ ಬಂಗ್ಡಿ ಮಿನಿನ್ ಪರಥಾ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸ್ರು ಬಡಸ್ರೆ. ಎಷ್ಟಾರೂ ಅಬ್ಬಿ ಮನಸ್…

ಓ ಇವ್ಳೆ,

ನೀವುಗಳಲಾ ಒಂಥರಾ ಗಾಡಿಲ್ ಇಪ್ಪು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತರಾ ಹೆಣ್ಗಳೆ.. ಯಾವ್ ಗಾಡಿಲ್ ಇದ್ರು ಅದ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲೊರಿಗ್ ಗಾಡಿ ಓಡುತ್ತ್. ಆರೆ, ಇದೆ ಕುಂದಾಪ್ರ್ ಗಂಡಿನ್ ಗಾಡ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಗಾಡಿದ್ ಮೈಲೆಜೇ ಬೇರೆ ಹೆಣೆ…ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿ ಕಾಣ್. ಇದ್ ನಿಂಗೂ ದೊಡ್ಡ್ ಸಂಕ್ತಿ ವಿಷ್ಯ ಅಲ್ದಾ.. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ವಿಚಾರು ಹೆಣೆ, ನಮ್ ಗಾಡಿ ಯಾವುದಾರೂ ಏನ್? ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ ಖಾಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ ಇಡೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಲ್ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಪುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕೆ.. ನಾವ್ ಕುಂದ್ರಾಪ್ದ್ ಗಂಡ್ಗಳ್ ಹಾಂಗೆ ಹೆಣೆ… ನಮ್ದ್ ಮನಸ್ ದೊಡ್ದ್, ಅಷ್ಟೆ ನಿಯತ್ತು ದೊಡ್ದ್ , ಹಾಂಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನೂ ಭಾರಿಯೆ… ನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ್ ಆಯಿತ್ ಅನ್ಕ್ಂಡಿದೆ.

ಏ ಹೆಣೆ,

ನೀ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಾ…ರಜಿಗೆ ಮನಿಗ್ ಹೊಯಿ ಬತ್ಯಂದೆಳಿ ಅಲ್ಲೆ ಕುತದ್ದಾ… ಬೇಗ್ ಬಪ್ಪ್ಯಲೆ ಮರಾಯ್ತಿ.. ಎಷ್ಟೇ ವಾಟ್ಸಾಪಲ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರು, ದಿನಾಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಲ್ ನೀನ್ ಕಂಡ್ರು, ನೀ ಎದ್ರ್ ಇದ್ದಾಂಗ್ ಆತಿಲಾ ಹೆಣೆ… ಇದೆ ಆಸಾಡಿ ಅಮಾಸೆ ದಿವ್ಸ ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಅಂತಾ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್… ನಂಗ್ ಒಂದೆ ಒಂದ್ ಆಸಿ ಹೆಣೆ, ಅದೇ ದಿವ್ಸ ಜಮ್ ನೆರಿ ಬಂದ್, ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಾಗ್ ಮಳ್ಯಾಗ್ ತೊಯಿಸ್ಕಂಡ್, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ್ ನಿನ್ ಕಣ್ಣ್ ಲ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ ಹೊಯ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ… ಹಿಡದ್ ಮರ್ಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದ್ಸಲಾ ಬಿಟ್ಟ್ ಹೊಯಿಲಿ ಅತ್ಲಾಗೆ….. ಎಷ್ಟಾರೂ ನೀನ್ ಈಗ್ ಉಪ್ಪ್ ನೀರ್ ಕುಡದ್ ಕುಂದಾಪ್ರದ್ ಹೆಣ್ಣ್ ಅಲ್ದಾ…… ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಬಾಯಿ ಹರದ್ ಹ್ವಾಪಲ್ಲೊರೆಗ್ ಮಾತಾಡ್.. ನಾ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಕಂಡ್ ಕೆಂತಿ… ಆರೆ ಆಸಾಡಿ ಮುಗುರೊಳಗೆ ಬಾ ಮಾರಾಯ್ತಿ..ನಿಂಗೊಸ್ಕರಾ ಗುಟ್ಕಾ ಬಿಟ್ಟಿದಿ..ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದಿ..ಕುಡುದ್ ಬಿಟ್ಟಿದಿ…ಅಷ್ಟ್ ಎಂತಕೆ ಜಾಪ್ ಮಾಡುದೆ ಬಿಟ್ಟಿದಿ… ಆರೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೂ ಮಗಾ ನಾನಲ್ಲಾ…ನನಗ್ ಅದ್ ಭಾಷಿ ಅಲ್ಲಾ, ಬದಕ್ ಹೆಣೆ…ನಿಂದೂ ಅದೆ ಬದ್ಕ್ ಅಲ್ದಾ..ಹಂಗಾರೆ ಬೇಗ್ ಬಾ ಮರಾಯ್ತಿ, ನೀ ಬಪ್ಪು ದಿನಾ ಆ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿ ತುದಿಯಲ್ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಕ್ಂಡ್ ನಿಂಗೊಸ್ಕರಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೆ. ಅಕಾ…

ಹೆಣೆ ಬರ್ತಿಯಲೆ…‌‌..ಬದ್ಕಿನ್ ವಿಚಾರು ಹೆಣೆ….

-ಮಧುಕರ್ ಬಳ್ಕೂರ್

ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹರಡಿ
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x