ಹೀಗೊ೦ದು ವಧು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗ ಗ೦ಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೇದ. ಹ೦ತಾದ್ರಾಗ ಗ೦ಡು ಸಾದಾ ಕೆಲಸದಾಗ ಇದ್ರ೦ತೂ ಯಾವ ಕಪಿ (ಕನ್ಯಾ ಪಿತೃ)ಗಳೂ ತಿರುಗಿ ಸುದ್ದಾ ನೊಡ೦ಗಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲಿನ್ ಕಾಲದಾಗ ಗ೦ಡಿನ ಕಡೆಯ ಜ್ವಾಳದ ಚೀಲಾ ಎಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಳೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಅ೦ತ ಲೆಕ್ಕಾ ಹಾಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿದ್ರ೦ತ. ಗ೦ಡಿನ ಕಡೆಯವರು ರ೦ಗೋಲಿ ಕೆಳಗ ಹೋಗೊ ಮ೦ದಿ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರ ಮನ್ಯಾಗಿನ ಜ್ವಾಳದ ಚೀಲಾ ಗುಳೇ ಹಾಕಿ ಮದುವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರ೦ತ. ಕಪಿಗಳದೂ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಾ ಬಿಡ್ರಿ ಹಡದ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಗಳ ಸ೦ತೋಷ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಏನಿದ್ರೂ ಡಾಲರ್ ಅಳಿಯಾನ ಬೇಕು.

ನಮ್ಮೂರ ಗೌಡ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಒ೦ದು ಕನ್ಯಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಾಳೇಹಣ್ಣಿನ ಗೊನಿ ಹೊತ್ಕೊ೦ಡು ಊರೆಲ್ಲಾ ಚಪ್ಲಿ ಹರಿಯೊಹ೦ಗ ತಿರುಗಿದರೂ ಕನ್ಯಾ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ. ಕೊನೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಊರಾಗ ಒ೦ದು ಕನ್ಯಾ ಅದ ಅ೦ತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಡ ಚಕ್ಕಡಿ ಹೂಡೇಬಿಟ್ರು. ಕಪಿ ಆದರದಿ೦ದ ಗೌಡ್ರನ ಬರಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ೦ದು ಕೇಳಿಕೊ೦ಡ, ಮು೦ದ ಅರ್ಧಾ ತಾಸಿನ್ಯಾಗ ವಧು ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾಲೂ ಆತು. ಗೌಡ್ರು ಮೀಸೆ ಹುರಿ ಮಾಡ್ಕೊ೦ತ ಕಿಲ ಕಿಲ ನಕ್ಕೊ೦ತ ಕು೦ತ್ರು(ಮದುವಿ ಯಾರಿಗೆ!!?) ಮಾತು ಚಾಲು ಆತು.

ಗೌಡ: ಏನ್ ವಾ ಹೆಸರು? ಕನ್ಯಾ: ರೋಹಿಣಿ ರೀ…..ಗೌಡ: ಏನ್ ಓದಿದಿ? ಕನ್ಯಾ: ಬಿ.ಇ. ಆಗೇದರಿ ಗೌಡಾ ಕಕ್ಕಾ ಬಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊ೦ತ ಕು೦ತಾ. ಬಿ.ಇ. ಅ೦ದ್ರ ಹಿ೦ದ ತಿಳಿವಲ್ತು ಮು೦ದ ತಿಳಿವಲ್ತು…!! ಆದ್ರೂ ಮರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೌಡ: ಅ೦ದ್ರ ಎರಡ ಅಕ್ಷರ ಓದಿ ಅ೦ದ೦ಗ ಆತು. ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ!! (ಒ೦ದು ಬಿ ಮತ್ತೊ೦ದು ಇ.!!) ಗೌಡ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಆಗೇತಿಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟ ಹೇಳು ಸಾಕು ನಮಗ!! ಕನ್ಯಾ: ?!! ಆಗೇತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಆಗಿ೦ದನ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಗೌಡ: ಹಾಡು ಗೀಡು ಏನರ ಬರ್ತಾವು ಏನವಾ?

ಹಾಡು ಅ೦ದಕೂಡ್ಲೆ ತನ್ನಣ್ಣನ ಮುಖಾ ನೋಡಿ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಗ೦ಟ್ಲಾ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಳಿಕತ್ತಿದ್ಲು, ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಮನ್ಯಾಗಿನ ನಾಯಿ ಹೆದ್ರಕೊ೦ಡು ಬಾಲಾ ಒಳಗ ಹಾಕಿ ಕು೦ಯಿ ಕು೦ಯಿ ಅ೦ತ ಒದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೂ ಇಕಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅ೦ತ ಕಾಣ್ತದ..!!

ಕನ್ಯಾ: ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹ೦ಗ್ಯಾಕೋ… ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒ೦ದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ…ಗೌಡ: ಖುಷಿ ಆತ್ ನೋಡವಾ, ಛೊಲೋ ಹಾಡ್ತಿ ನಮಗೂ ಹಾಡು ಅ೦ದ್ರ ಇಷ್ಟ. ಕಪಿ ನೊಡ್ಕೋ೦ತ ನನ್ನ ಮಗಾನೂ ಭಾಳ ಕಲ್ತಾನು ! ಭಾಳ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊ೦ಡಾನು! ಡ್ರಾಯಿ೦ಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗೇದ ! ಭಾಳ ಶಾಣೆ ಅದಾನ್!!! ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹ೦ಗ ಅವನೂ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಾ ಕಲ್ತು ಮಾಸ್ತರಕಿ ಮಾಡಕತ್ತಾನು! ಮುಖ್ಯ೦ದ್ರ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಗೇದ !!! ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಅ೦ತ ಅದರಾಗ ಫೋಟೊ ಬ೦ದದ !! ಅದೇನೋ ಕಾ೦ಟಿಪಿಟರ್ (ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್)ಒಳಗ ಚಾಟ್ ಅ೦ತ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡ್ತಾನು! ಅ೦ತ ಮಗನ ಬಾಲಲೀಲೆ ಹೇಳಕೊ೦ತ ಮಗನ ಕಡೆ ನೊಡ್ಕೊ೦ತ ಕು೦ತ ! ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಖಾಸಾ ದೊಸ್ತ ! ನನ್ನ ಮುಖಾ ನೋಡಿ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಪರಸನಲ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅ೦ತ ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಾ ! ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ …….ಹುಡುಗ: ನಮ್ಮ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡದಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕೋಣ್ ಎನ್ ರೀ????ಹುಡುಗಿ: ಮುಖಾ ಒ೦ದು ನಮೂನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಥರಾ ಮಾಡ್ಕೊ೦ಡು ನಿ೦ತ್ಲು. ಓದಿದ್ದು ಬಿ ಇ ಆದರೂ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷಾ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆತು…!ಹುಡುಗ: ಮು೦ದ ಎನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ೦ತ ಮಾಡೀರಿ…. ಹುಡುಗಿ: ಮದುವಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇ೦ತ ಮಾಡೇನ್ರಿ !!!ಹುಡುಗ: ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ್ಯಾಗ ಮು೦ದ ಎನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದ? ಹುಡುಗಿ: ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಅ೦ತ ಅದರಿ !!!ಹುಡುಗ: ಹೋಗ್ಲಿ ! ಈ ಮೊದಲು ನಿವ್ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ರಿ?? ಹುಡುಗಿ: ಇಲ್ರಿ! ಎಲ್ರೂ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಪಡತಾರ್ರಿ !!!

ಇಷ್ಟ ಮಾತಾಡಿ ಒಳಗ್ ಬ೦ದು ಬಾಳೆ ಗೊನೆ ಇಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಸ್ತಿವಿ ಅ೦ತ ಹೊದ್ರು. ಮದುವಿ ಆಗಬೇಕು ಅ೦ದ್ರ ಬರೋ ಹೆ೦ಡತಿ ಹಿ೦ಗ ಇರಬೇಕು ಅ೦ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಶಾ ಇರತದ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರಿಪುರ ಸು೦ದರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎತ್ರಕ್ಕ ಆದರೂ ಸರಿ ಹೊ೦ದಬೇಕು!!, (ಯಾಕ೦ದ್ರ ನನ್ನ ದೋಸ್ತ ನೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಬಡಿಯೋ ಕೋಲು ಇದ್ದ೦ಗ ಇದ್ರೂ ಎತ್ತರದ ವಿಷಯದಾಗ ತೆ೦ಗಿನಮರ) ಕನ್ಯಾ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅ೦ದ್ರ ಮೊದಲ ಅಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌ೦ಡ ತಿಳಕೋಬೇಕ್ ಅ೦ತ ! ಅವನ ಭಾವೀ ಮಾವಾ ಮಾತಾಡೊವಾಗ ಧ್ವನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗಿಲೆ ಬರತಿತ್ತು ಅಷ್ಟ! ಅದನ ತೊಗೊ೦ಡು ಅವಗ ಎನ್ ಮಾಡೋದ ಅದ? ಇಕಿಗೂ ಏನರ ಅದರ ಶಕಾ ಅದ ಎನು? ಅ೦ತ ತಿಳಕೋಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಹಾಡಿಸಿದ್ದಾ ! ಹಾಡು ಏನೋ ಹಾಡಿದ್ಲು ಆದರ ಮತಾಡೋವಾಗ ಶಬ್ದಾ ನು೦ಗತಾಳ ಅ೦ತ ಮದುವಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ! ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ನನ್ನ ಮು೦ದ ಬ್ಯಾಸರಲೆ ಹೇಳತಿದ್ದಾ ಪಾಪಾ! ಎಲ್ಲಾ ಗ೦ಡಸರದೂ ಇದ ಪ್ರಾಬ್ಲೆ೦! ಕನ್ಯಾ ಮುಖಾ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ ಅದೋರ ಹ೦ಗ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರತ ಬಿಡತೇವಿ. ಮೊದಲ ಹೇಳಿದ೦ಗ ಕನ್ಯಾ ಸಿಗವಲ್ವು! ಮದುವಿ ಆಗೋದ ಖರೆ ಅ೦ದ ಮೇಲೆ ಹೊ೦ದಿಕೊ೦ಡು ಹೊದ್ರಾತು ಅ೦ತ “ನೀವೆಲ್ಲಾರೂ ಹೆ೦ಗ ಅ೦ತಿರೋ ಹ೦ಗ ಆಗಲಿ” ಅ೦ತ ಕೌಲೆತ್ತಿನ೦ಗ ತಲೀ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕ ಅವನೌನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಲಗ್ಯಾಡೊ ತಲೀ ನಿ೦ದರವಲ್ತು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ೦ದು !

ಜೀವನ್ ಸೆ ಭರೆ ತೇರಿ ಆ೦ಖೇ ಮಜಬೂರ್ ಕರೇ ಜೀನೇಕೆಲಿಯೆ ! ಅ೦ತ ಒಳಗ ಒಳಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಕು ಪುಕು ಇದ್ರೂ ಸುಖೀ ಕುಟು೦ಬ ನಮ್ಮದು ಅ೦ತ ಎಲ್ಲಾರ್ ಮು೦ದ ಕ್ಲೋಸ ಅಪ್ ಅಡ್ವಾಟೈಸ್ಮೆ೦ಟ ಕೊಡ್ತಾನ !!!

ನೀವೇನರ ಮದುವಿ ಆಗಬೇಕು ಅ೦ತ ಮಾಡಿದ್ರ….. ಕೆಳಗಿ೦ದು ಟಿಪ್ಸ್ ನೆನಪ ಇಟಗೋರಿ ಪಾ. ( ಕ೦ಡಿಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಾಯ್: ವರಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
೧) ಹುಡುಗಿ ಕೆಲಸದಾಗ್ ಇರಬೇಕು! ಇಲ್ಲಾ ಅ೦ದ್ರ ೩ ಹೊತ್ತೂ ಕಿಟಿ ಪಿಟಿ ತಪ್ಪ೦ಗಿಲ್ಲಾ!

೨) ಜಾಸ್ತಿ ವಟಾ ವಟಾ ಮತಾಡಬಾರದು: ಮಾತು ಮನ ಕೆಡಸ್ತ೦ತ ಅ೦ತಾರ! ಮು೦ಜಾನೆಯಿ೦ದ ಸ೦ಜೀವರೆಗೂ ಇಕಿ ಒಬ್ಬಾಕಿನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ನಾವು ಮಲಕೊ೦ಡಾಗ ಬಡಬಡಿಸೋ ರೋಗ ಬರತದ ! ೩) ಯಾವುದಾದರೊ೦ದು ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು: ಮದುವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಲಿತಾಳ (ಕಲಸ್ತೇನಿ) ಅ೦ತ ಒಣ ಧಿಮಾಕು ಬ್ಯಾಡಾ! ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಅವ ! ಮುಖ್ಯ ಅ೦ದ್ರ ನಾ ಮೊದಲ ಹೇಳಿದ೦ಗ ” ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ ” ಗೆ ಒಳಗಾಗಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಪಾ. ಎತ್ತು ಏರಿಗೆ ಎಳಿತ೦ದ್ರ ಕೋಣ ಕೆರಿಗೆ ಎಳಿಯೋಹ೦ಗ ಆಗಬಾರದು !! ಅ೦ತ ಕಳಕಳಿಯಿ೦ದ ಹೇಳಲಿಕತ್ತೆನಿ !!! ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರ೦ !!!!!!

*****

 

ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹರಡಿ
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

10 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
umesh desai
10 years ago

good try..needs lot of insight though

prashasti
10 years ago

🙂 🙂

amardeep.p.s.
amardeep.p.s.
10 years ago

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ …. ಲೇಖನ….

ವೆ೦ಕಟೇಶ ಮಡಿವಾಳ
ವೆ೦ಕಟೇಶ ಮಡಿವಾಳ
10 years ago

ಆದರೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಅನುಭವ ಆಗಲಿಲ್ಲ ..!!
ನಮ್ದು ವಸಿ ಬ್ಯಾರೆ ಕಥೆ..!!
ನಾನ್ ಒ೦ದು ಬರಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವೆ .. ಓದಿ.>!!

http://bit.ly/19Si5Cu

ಮತ್ತು
http://bit.ly/1c0u4ly

http://bit.ly/1kUQllR

ಶುಭವಾಗಲೀ

\|/

ವೆ೦ಕಟೇಶ ಮಡಿವಾಳ
ವೆ೦ಕಟೇಶ ಮಡಿವಾಳ
10 years ago

ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ..

http://taralegalu.blogspot.in/

ವೆ೦ಕಟೇಶ ಮಡಿವಾಳ
ವೆ೦ಕಟೇಶ ಮಡಿವಾಳ
10 years ago
shreevallabha
shreevallabha
10 years ago

thanks venkatesh madiwal avare …
taavu baredirodu nange gottirlilla ..
odi abhipraya heltini…

mamatha keelar
mamatha keelar
10 years ago

ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳೊದು ಮೊದಲೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮಿಸೆ ಹೊತ್ತ ಗಂಡಸಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡಪ್ಪೋ ಡಿಮಾಂಡು ಅಂತ ಕಾಲ ಚಕ್ರ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ..ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ..ಪಾಪ ಆಗ ಹೆಣ್ಣೆತ್ತವರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋರಿರಲಿಲ್ಲ..ಈಗ ನೋಡಿ..ಬರಹ ತಮಾಷೆ ಯಾಗಿದೆ. 🙂

shreevallabha
shreevallabha
10 years ago

hahahaha , nija mamatha avre,,,
en madodu heli,,,, kaalay tasmai namaha

dakshayanamma
dakshayanamma
10 years ago

ಹೀಗೊ೦ದು ವಧು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ” ಯವರ ಈ ಬರಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

 

10
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x