ಪಾಕೀಟಿನ್ಮುಂದೆ ಓಸಿ ಪಾಸಿಯೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಗೋಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ! : ಎಚ್.ಕೆ.ಶರತ್

ಹಾಳೂರಿನ ಫುಲ್‍ಟೈಟು ಪಾರ್ಟಿಗಳಾದ ನೈಂಟಿ, ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ಪಂಟಿ ಕರುಳ ತಳಮಳ ತಾಳಲಾರದೇ ‘ಕಿಕ್ಕೇಶ್ವರ’ ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪಿನೆಡೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟರು.

ನೈಂಟಿ: ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕಂದು ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟು ಹೆಂಡನಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಸೋಕೆ ಹೊಂಟಿತ್ತಪ್ಪ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಸೇರ್ಕಂದು ಅದ್ಕೆ ಕಲ್ಲಾಕ್ಬುಟ್ರು.

ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ: ಈಗಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮೇ ಸರ್ಯಾಗೈತೆ ಸುಮ್ಕಿರಪ್ಪ. ಈಗೆಂಗೋ ದಿನಾ ದುಡ್ಕಂದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಕಂದು ನ್ಯಾಯ್ವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಚೀಪಾಗಿರೋ ಹೆಂಡನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ವಾರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ದಿನ ದುಡ್ದು ಏಳ್ದಿನಾನೂ ಕುಡ್ದು ಕಳ್ಳು ಬೋಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಗೆ ಹಾಕುಸ್ಕಳೋವಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬುಟ್ತೀವಿ.

ಪಂಟಿ: ಚೀಪಾದ್ರೂ ಹೈಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ರಪ್ಪ. ಈ ಓಸಿ ಕುಡ್ದು ಪುಟ್ಗೋಸಿ ಆಗೋದ್ರು ಬದ್ಲು, ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಹಿಗ್ಗಿ ಮಂಕಾಗೋ ಬದ್ಲು ಸರ್ಕಾರುದ್ ಹೆಂಡ ಕುಡ್ದು ಸಾವ್ಕಾರ್ರು ಥರ ಮೆರಿಬೌದಿತ್ತು.

ನೈಂಟಿ: ಈಗ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜ್ನ? ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ, ಚೀಪಾಗಿ ಹೆಂಡ ತಯಾರ್ಸೋ ಪ್ಲ್ಯಾನುನ್ನ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇತಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಘೋಷ್ಣೆನೇ ಮಾಡೈತೆ.

ಪಂಟಿ: ಕುಡುಕ್ರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕಂದು ಒಂದು ಸಂಘಟ್ನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕಂದಿದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಕಾರ್ಣಿಗಳ್ನ ನಮ್ ಕೈ ಬೆಳ್ನಾಗೆ ಕುಣುಸ್ಬಹುದಿತ್ತು.

ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ: ದೇವುಸ್ಥಾನ ಬಂತು ಇವತ್ತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ ಯಾರ್ದಪ್ಪಾ?

ನೈಂಟಿ: ನಿಂದೇ ಕನ್ಲಾ.

ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ: ನನ್ತಾವ ಕಾಸಿಲ್ಲ.

ನೈಂಟಿ: ಈ ನವ್‍ರಂಗಿ ಆಟ್ವೆಲ್ಲ ನಮ್ತಾವ ಬೇಡ. ಅಮಿಕಂದು ಚೆಡ್ಡಿ ಜೇಬ್ನಾಗಿರೋದ್ನ ಹೊರಿಕ್ ತೆಗಿ.

ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ: ನನ್ತಾವ ಇರೋದೆ ಐವತ್ ರೂಪಾಯಿ ತಗಳಪ್ಪಾ.

ಪಂಟಿ: ಈ ನನ್ಮಗುನ್ದು ಇದೇ ಕಥೆ. ತಗಳಪ್ಪಾ ನನ್ ಶೇರು.

ನೈಂಟಿ: ಯಾವ್ದು ತಗಳಾಣ ಓಸಿನಾ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕಾ?

ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ: ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದೇಯ. ಗಬ್ವಾಸ್ನೆ! ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಸಿನೋ ಆರೆಸ್ಸೋ ಕುಡ್ಯೋದು ಯಾವಾಗ?

ಪಂಟಿ: ನಿನ್ತಾವ ಇರೋ ಕಳ್ಗಂಟುನ್ನ ಕರ್ಗುಸುದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಕುಡಿಬೌದಪ್ಪಾ.

ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ: ನಾನು ಅದ್ಯಾರ್ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ದಿದ್ದೀನಪ್ಪಾ?

ಪಂಟಿ: ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಊರ್ನವ್ರಿಗೆ ಹಂಚ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲೀಡ್ರುಗಳ್‍ತಾವ ಕಾಸು ಇಸ್ಕಂದು ಜೇಬಿಗೆ ಇಳೆ ಬುಟ್ಕಂದಿದ್ನ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ಸಾಕು.

ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ: ಎಲ್ಲನೂ ಹಂಚಾಯ್ತು. ನಡೀರಿ ನಿಂತು ನಿಂತೂ ಕಾಲು ಬಿದ್ದೋಯ್ತಾವೆ. ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕಂದು ಕುಡ್ಯೋಣಂತೆ.

ನೈಂಟಿ: ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣುನ್ನ ಸುಮ್ನಿರೋಕೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು.

ಪಂಟಿ: ಯಾಕ್ಲಾ? ಏನ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು?

ನೈಂಟಿ: ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟು ಹೆಂಡ ಕೊಡ್ಸು ಅಂತ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕಬೇಕು.

ಪಂಟಿ: ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣುಂಗೆ ನಮ್ಮಂಥ ಕಾಸಿಲ್ದಿರೋ ಕುಡುಕ್ರು ಕಷ್ಟ ಏನೂಂತ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಆದ್ರೆ ಜನುದ್ ಕಾಟ ತಡ್ಯೋಕಾಗ್ದಲೇ ಹಿಂದೆ ಸರ್‍ದೈತೆ.

ನೈಂಟಿ: ಏನೇ ಹೇಳು ಪಾಕೀಟಿನ್ಮುಂದೆ ಓಸಿ ಪಾಸಿಯೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಗೋಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಕಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡ್ಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಕ್ಕಳೋವಷ್ಟು ವಾಸ್ನೆ ಹೊಡ್ಯುತ್ತೆ.

ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ: ನಾವ್ತಾನೆ ಮೂಗ್‍ಮುಚ್ಕಂದು ಈ ಪಾಟಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕಂದು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ?

ನೈಂಟಿ: ನೀನೂ ಸರ್ಯಾದ್ ನನ್ಮಗನೇ ಕನ್ಲಾ. ಕುಡ್ಯೋದೂ ಅಲ್ದೇ ಕುಡುದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಪಿಟೀಲ್ ಕುಯ್ತೀಯ.

ಪಂಟಿ: ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಾಗೂ ಅರ್ಥ ಐತೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಳು ಚುರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತಡ್ಕಳಾದು?

ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ: ನಮ್ಗೂ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕುಡ್ತಾನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕಬಹ್ದು.

ನೈಂಟಿ: ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಾಕಳಾದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋವಾಗ ಚಿಳ್ಳೆ ಪಳ್ಳೆಗಳ್ನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುಸ್ಕಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ಪಾಡು ನಾಯಿ ಪಾಡಾಗೋಗುತ್ತೆ.

ಪಂಟಿ: ವರ್‍ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಸು ಸಿಕ್ರೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬಹ್ದು.

ನೈಂಟಿ: ನಮ್ ಮುಖುಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಗಿ ಸಿಗೋದೆ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಾಗೆ ವರ್‍ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ಲಾ?

ಪಂಟಿ: ಯಾಕ್ ಒಂದ್ಕಿತ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು?

ನೈಂಟಿ: ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು ಹಳ್ಳುಕ್ ಬಿದ್ದು ಆಳ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಆಮ್ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದ್ರೊಳಿಕೆ ಕಾಲು ಮಡುಗ್ತೀನಿ.

ಫೋರ್‍ಟ್ವೆಂಟಿ: ಯಾರ್ತಾವನಾದ್ರೂ ಕಾಸಿದ್ರೆ ಮಡ್ಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕ್ವಾಟ್ರು ತರ್ತೀನಿ.

ನೈಂಟಿ: ಇವತ್ತಿನ್ ಕೋಟಾ ಮುಗೀತು. ಮುಚ್ಕಂದು ಮನೆ ಕಡಿಕೆ ನಡ್ಯೋಣ ಬಾರಪ್ಪ.

ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹರಡಿ
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Gaviswamy
10 years ago

ಕುಡುಕರ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಂದಹಾಗಾಯಿತು!
nice article.
 

Ganesh
10 years ago

ಕುಡುಕರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ… ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಬುದ್ದಿ.

Rukmini Nagannavar
Rukmini Nagannavar
10 years ago

bhala chendaagi bardidi kananna…  🙂
bo ishta ayithu..

mamatha keelar
mamatha keelar
10 years ago

ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಕುಡುಕರ ಒಡ್ಡೋಲಗ …:)

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x