One thought on “ಕಿಶೋರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ

  1. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಾವು ದೊದ್ದ್ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಾರ ಆಗುವಿರಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.